ściągnij PDF

Regulamin Promocji

„Świąteczny konkurs - do wygrania karty Sodexo”
(dalej „Regulamin”)

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Świąteczny konkurs - do wygrania karty Sodexo” (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458132, NIP: 8442351597, REGON: 200776208, o kapitale zakładowym 1.005.000zł (dalej „Organizator” lub "Pożyczkodawca"), będący operatorem strony internetowej www.alfakredyt.pl.
 3. Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
 4. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.alfakredyt.pl (dalej „Strona Promocyjna”).
 5. Promocja polega na możliwości udziału w Konkursie przez osoby spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”) i wygrania nagród określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Celem promocji jest promowanie wybranych produktów i usług Organizatora.
 7. Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator.
 8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 9. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Udział w Promocji biorą wszyscy Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 10. Promocja zaczyna się 02 grudnia 2019 r. i trwa do 12 grudnia 2019 r. (dalej „Czas Trwania Promocji”).
 11. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i przetwarza je w zakresie i celach szczegółowo wskazanych w § 4 poniżej niniejszego Regulaminu.

 

§2 Warunki uczestnictwa i zasady Promocji

 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacenia.
 2. W Promocji biorą udział Uczestnicy, którzy:
  1. otrzymali co najmniej jedną pożyczkę i dokonali jej spłaty przed okresem Promocji lub w trakcie jej trwania;
   oraz
  2. zawarli Umowę kolejnej Pożyczki w czasie trwania Promocji tj. w dniach od 2 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.
  3. wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora bądź wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych
 3. W Promocji każdy z Uczestników ma możliwość wygrania Nagrody rzeczowej w postaci Karty Podarunkowej Sodexo o wartości 1500,00 zł. Organizator przeprowadzi 2 edycje Konkursu w dniu 13 grudnia 2019 r.
 4. Zwycięzca otrzyma kartę podarunkową pocztą tradycyjną na adres do korespondencji wskazany w formularzu rejestracyjnym, podczas składania Wniosku o Pożyczkę w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji. Wszelkie informacje dotyczące wykorzystania karty znajdują się na stronie: https://dlaciebie.sodexo.pl/karty/info/faq
 5. Warunkiem udziału w Promocji jest przesłanie zgłoszenia konkursowego zawierającego odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
 6. Zadaniem konkursowym Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest odpowiedź na pytanie: „Wolisz sprawiać prezenty świąteczne czy je otrzymywać? Odpowiedź uzasadnij” (dalej: „Pytanie Konkursowe”). Odpowiedź zawierającą maksymalnie 500 znaków (łącznie ze spacjami) należy wysłać na adres: konkurs@alfakredyt.pl z dopiskiem „Świąteczny konkurs - do wygrania karty Sodexo”. Ponadto, do wysłania odpowiedzi Uczestnik powinien użyć adresu mailowego, którym loguje się na swój profil Klienta na stronie Organizatora.
 7. Wiadomości z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe wysłane z adresu mailowego niezarejestrowanego w serwisie Organizatora nie biorą udziału w Konkursie.
 8. Wysłanie wiadomości przez Uczestnika Promocji na ww. adres e-mail z odpowiedzią na pytanie wskazane w pkt. 6 powyżej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Promocji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach wskazanych szczegółowo w § 4 poniżej.
 9. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną, ani też prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 10. Uczestnikom Promocji nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Promocji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w komunikacji marketingowej oraz na stronie internetowej serwisów należących do Organizatora.
 12. Zgłoszenia udziału w Konkursie zawierające odpowiedzi niezwiązane z Pytaniem Konkursowym, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które naruszają lub mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich, nie będą brane pod uwagę.
 13. Wyłonienie Zwycięzców w Konkursie odbywa się w siedzibie Organizatora, w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok 38, 00-837 przez specjalnie powołaną do tego przez Organizatora Komisję Konkursową po zakończeniu edycji Konkursu i weryfikacji prawidłowości zgłoszeń, w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz kreatywności nadesłanych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
 14. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na Pytanie Konkursowe jest jego autorstwa oraz, że nie zostały naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich.
 15. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik uprawnia Organizatora do publikacji jego odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w sieci Internet wraz z imieniem Uczestnika.
 16. Jeśli w związku z prawami autorskimi do odpowiedzi w stosunku do Organizatora wystąpią z roszczeniami osoby trzecie, to Uczestnik zobowiązuje się przejąć na siebie roszczenia tych osób.
 17. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 18. Organizator Promocji odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody rzeczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapłaci podatek od nagród rzeczowych.
 19. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu odstąpi od umowy pożyczki zawartej z Organizatorem, o której mowa w ust. 2 b) powyżej, w terminie zakreślonym przez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, wówczas traci status Uczestnika Konkursu oraz traci prawo do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie.

 

§3 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@alfakredyt.pl)lub drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 876 181 062).
 2. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Organizator poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni
  4. od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

§4 Dane osobowe

 1. Administrator Danych osobowych
  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników, myśl art. 4 pkt 7 RODO, jest Organizator tj. Alfakredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 38, 00-837 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458132, NIP: 8442351597, REGON: 200776208, o kapitale zakładowym 1.005.000zł.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  U Organizatora został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się listownie pod adresem korespondencyjnym: ul. Narbutta 22/23, 02-541 Warszawa, lub adresem e-mail: iod@alfakredyt.pl.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestnika Promocji tj. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, przetwarzane są przez Administratora w poniżej wskazanych celach oraz na poniżej wskazanej podstawie prawnej w skazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj.:
   1. w celu realizacji Promocji, w szczególności wyłonienia zwycięzcy i wydania Nagrody;
   2. w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, które mogą obejmować m.in.:
    1. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń,
    2. rozpatrywanie reklamacji,
    3. działania archiwalne,
    4. działania analityczne i statystyczne,
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu prawnie uzasadnionych interesów Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   4. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora za uprzednią zgodą Uczestnika Promocji (art. 6 ust.1 lit. a);
  2. Za zgodą Uczestnika, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia przystąpienie do Promocji i wzięcie w niej udziału
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa tj.
  1. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Promocji będą przetwarzane przez okres uczestnictwa Uczestnika w Promocji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikający z przepisów prawa;
  2. w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, rozpatrywania reklamacji, działań archiwalnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa;
  4. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody
  5. w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail do czasu odwołania zgody.
 5. Udostępnianie danych osobowych
  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem.
 6. Jakie prawa Ci przysługują?
  Uczestnik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
  3. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych email: iod@alfakredyt.pl.
 7. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
  1. Przetwarzane przez Organizatora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   4. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest również dostępny na Stronie Promocyjnej, z możliwością pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Organizator Promocji zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Promocji można zgłaszać pod adres Organizatora wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: konkurs@alfakredyt.pl z dopiskiem „Świąteczny konkurs - do wygrania karty Sodexo”.

Biuro Obsługi Klienta: 876 181 062

Przelewy są realizowane: pon.-piąt.: 8:00 - 20:00, sob.-niedz.: 9:00 - 16:00